A A A
SmodBIP

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przekazać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim w jeden z niżej wymienionych sposobów:
• przesłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@psse-ostrow.pl,
• w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP,
• przesłać pocztą na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim, Plac Stefana Rowińskiego 3, 63-400 Ostrów Wielkopolski,
• złożyć osobiście w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ostrowie Wielkopolskim,
• przesłać faxem na numer sekretariatu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim.


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, (art. 7 ust. 2 ustawy), z zastrzeżeniem uregulowań art. 15 ustawy, który przewiduje możliwość wyznaczenia opłaty w przypadku pojawienia się dodatkowych kosztów.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.



Opublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 26.04.2019
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 25.04.2019
Dokument oglądany razy: 948