A A A
SmodBIP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

METODY DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
DO POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 roku, udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP), która jest środkiem komunikacji elektronicznej, służącym przekazywaniu informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) na ePUAP umożliwia komunikację elektroniczną pomiędzy obywatelem a jednostką administracji publicznej.

W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) na ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego, uwierzytelnionego konta na ePUAP.

Instrukcje dotyczące obsługi ePUAP w zakresie: zakładania konta, wysłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się w dziale Pomoc serwisu ePUAP.

Identyfikator URI konta Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim to:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal/E2_OpisUslugi/nazwaOpisu=Skargi,+wnioski+zapytania+do+urzedu&idPodmiotu=psse-ostrowwlkp

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim to: psse-ostrowwlkp

Zasady korzystania
W celu złożenia dokumentu elektronicznego do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wyszukać profil Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim,
 • wybrać i wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego.

Można także skorzystać z usługi centralnej pisma ogólnego do podmiotu publicznego, w tym celu należy:

 • zalogować się na platformie ePUAP,
 • wybrać zakładkę „Katalog Spraw”, a następnie „Najnowsze usługi centralne”,
 • wybrać z listy usługę „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”,
 • wypełnić udostępniony formularz oraz podpisać go z użyciem ważnego profilu zaufanego ePUAP lub przy użyciu ważnego bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego,
 • pamiętać, aby w polu „Ustaw/Zmień adresata” wpisać: psse-ostrowwlkp (wybrać skrzynkę ESP).

Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia
Po wysłaniu elektronicznego dokumentu, na adres skrzynki odbiorczej użytkownika na ePUAP zostanie wygenerowane automatyczne Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Otrzymanie UPP jest równoznaczne z przyjęciem przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Ostrowie Wielkopolskim przesłanego wniosku elektronicznego.

2. Poczta elektroniczna
Dokument elektroniczny podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu można także wysłać na adres poczty elektronicznej psse.ostrowwlkp@pis.gov.pl.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 200 MB.

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania. Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument korzystając z ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ostrowie Wielkopolskim

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, bezpiecznym podpisem elektronicznym kwalifikowanym certyfikatem.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ostrowie Wielkopolskim akceptuje wszystkie formaty załączników zgodnie z załącznikiem nr 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, m.in.: doc, docx, rtf, xps, ods, odt, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip, rar.
 3. Maksymalna wielkość jednego załącznika dołączonego do formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 500 MB.
 4. Akceptowalne rodzaje informatycznych nośników danych, na których może zostać doręczony dokument elektroniczny oraz zapisane urzędowe poświadczenie przedłożenia: pamięć masowa USB, bądź płyta CD-RW lub DVD-RW (w przypadku urzędowego poświadczenia przedłożenia dodatkowo płyta CD lub płyta DVD).
 5. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.Opublikował: Honorata Franz-Matusiak
Publikacja dnia: 05.02.2018
Podpisał: Honorata Franz-Matusiak
Dokument z dnia: 07.02.2012
Dokument oglądany razy: 1 835